rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja