Odluka o usvajanju Kvartalnog izveštaja 01.01.-31.12.2019.