ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.12.2016