ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.09.2017