ОДЛУКА Н.О.о усвајању тромесечног извештаја 01.01.-30.06.2016