Профил


ПРОФИЛ:

Назив ЈКП Градска топлана Пирот
Оснивач Скупштина града Пирота
Адреса Нишавска 11
Година оснивања 1975
Број запослених 41
Инсталисана снага 27,5 MW
Број котларница 1
Дужина топловодне мреже 20км
Број топлотних подстаница 130
Грејна површина стамбени 141.388,61 m2
Грејна површина пословни 33.619,89 m2
Грејна површина повлашћени 27.053,31 м2
Грејна површина укупно 202.061,81m2
Енергент Мазут
Просечна потрошња мазута годишње 3600 т/год