Профил


ПРОФИЛ:

Назив ЈКП Градска топлана Пирот
Осниач Скупштина општина Пирот
Адреса Српских владара 77
Година оснивања 1975
Број запослених 44
Инсталисана снага 52 MW
Број котларница 5
Дужина топловодне мреже 20км
Број топлотних подстаница 130
Грејна површина стамбени 140.553,15 m2
Грејна површина стамбени 140.553,15 m2
Грејна површина пословни 34.297,49 m2
Грејна површина повлашћени 25.086,55 m2
Грејна површина укупно 199.937,19 m2
Енергент Мазот
Просечна потрошња мазота годишње 3600 т/год